Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 2 năm 2021 hợp nhất Xem(4MB)