Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 công ty mẹ Xem(3.5MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 công ty mẹ Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 Xem(3MB)
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm  2018 Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 công ty mẹ Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 3 2018 Xem(1MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 công ty mẹ Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 4 2018 Xem(1MB)
Báo cáo tài chính năm 2018 hợp nhất Xem(9MB)
Báo cáo tài chính năm 2018 công ty mẹ Xem(10MB)