Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 công ty mẹ Xem(3.5MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 công ty mẹ Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tai chính 6 tháng đầu năm 2017 công ty mẹ Xem(19MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 hợp nhất Xem(20MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 hợp nhất Xem(6MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 công ty mẹ Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 công ty mẹ Xem(4MB)
Báo cái tài chính quý 4 năm 2017 hợp nhất Xem(5MB)
Báo cáo tài chính năm 2017 công ty mẹ Xem(5MB)
Báo cáo tài chính năm 2017 hợp nhất Xem(5MB)