Báo cáo tài chính năm 2013

 • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013  Xem (3Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013  Xem (3Mb)
 • Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2013 Xem (4Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 3  năm 2013 Xem (3Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 4  năm 2013 Xem (1Mb)
 • Báo cáo tài chính Năm 2013             Xem (5Mb)
 • Báo cáo tài chính năm 2012

 • Báo cáo tài chính  năm 2012 Xem (10Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012  Xem(1Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012  Xem(5Mb)
 • Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2012 Xem (8Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2012  Xem (4Mb)
 • Báo cáo thường niên năm 2012      Xem (3Mb)
 • Báo cáo tài chính năm 2011

  • Báo cáo tài chính  Năm 2011         Xem (12Mb)
  • Báo cáo tài chính giữa Năm 2011   Xem (12Mb)
  • Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2011 Xem (12Mb)
  • Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2011 Xem (8Mb)
  • Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2011 Xem (9Mb)
  • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2011 Xem (4.9Mb)

  Báo cáo tài chính năm 2010

  • Báo cáo tài chính năm 2010          Xem (10Mb)
  • Báo cáo tài chính nửa năm 2010   Xem (5Mb)
  • Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 Xem (4.9Mb)
  • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 Xem (4.9Mb)
  • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 Xem (4.9Mb)
  • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 Xem (4.9Mb)

  Báo cáo tài chính năm 2009

  • Báo cáo tài chính năm 2009 Xem (5Mb)
  • Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 Xem (4.9Mb)
  • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 Xem (4.9Mb)
  • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 Xem (4.9Mb)
  • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 Xem (4.9Mb)