Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 Xem
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 Xem
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Xem
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 Xem
Điều chỉnh BCTC 2015 theo kết luận kiểm toán nhà nước Xem
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 Xem
Giải trình KQKD quý 4 năm 2016 Xem
Báo cáo tài chính năm 2016 Xem
2016 Audited Financial Statement View

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 Xem
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 Xem
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 Xem
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 Xem
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 Xem
Báo cáo tài chính năm 2015 Xem
2015 Audited Financial Statement View

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 Xem (01MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 Xem (03MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm năm 2014 Xem (04MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 Xem (05MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 Xem (05MB)
Báo cáo tài chính Năm 2014 Xem (15MB)

Báo cáo tài chính năm 2013

 • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013  Xem (3Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013  Xem (3Mb)
 • Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2013 Xem (4Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 3  năm 2013 Xem (3Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 4  năm 2013 Xem (1Mb)
 • Báo cáo tài chính Năm 2013             Xem (5Mb)
 • Báo cáo tài chính năm 2012

 • Báo cáo tài chính  năm 2012 Xem (10Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012  Xem(1Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012  Xem(5Mb)
 • Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2012 Xem (8Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2012  Xem (4Mb)
 • Báo cáo thường niên năm 2012      Xem (3Mb)