Báo cáo tài chính năm 2011

 • Báo cáo tài chính  Năm 2011         Xem (12Mb)
 • Báo cáo tài chính giữa Năm 2011   Xem (12Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2011 Xem (12Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2011 Xem (8Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2011 Xem (9Mb)
 • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2011 Xem (4.9Mb)

Báo cáo tài chính năm 2010

 • Báo cáo tài chính năm 2010          Xem (10Mb)
 • Báo cáo tài chính nửa năm 2010   Xem (5Mb)
 • Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 Xem (4.9Mb)
 • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 Xem (4.9Mb)
 • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 Xem (4.9Mb)
 • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 Xem (4.9Mb)

Báo cáo tài chính năm 2009

 • Báo cáo tài chính năm 2009 Xem (5Mb)
 • Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 Xem (4.9Mb)
 • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 Xem (4.9Mb)
 • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 Xem (4.9Mb)
 • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 Xem (4.9Mb)

Báo cáo Tài chính năm 2008

 • Báo cáo tài chính năm 2008 Xem (5Mb)
 • Thuyết minh báo cáo tài chính 2008 Xem (4.9Mb)
 • Báo cáo tài chính quý 4 năm 2008 Xem (4.9Mb)
 • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 Xem (4.9Mb)
 • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 Xem (4.9Mb)
 • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2008 Xem (4.9Mb)

Báo cáo tài chính năm 2007

 • Báo cáo tài chính 2007 Xem (5Mb)
 • thuyết minh cho BCTC 2007 Xem (5Mb)