Báo cáo Tài chính năm 2008

  • Báo cáo tài chính năm 2008 Xem (5Mb)
  • Thuyết minh báo cáo tài chính 2008 Xem (4.9Mb)
  • Báo cáo tài chính quý 4 năm 2008 Xem (4.9Mb)
  • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 Xem (4.9Mb)
  • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 Xem (4.9Mb)
  • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2008 Xem (4.9Mb)

Báo cáo tài chính năm 2007

  • Báo cáo tài chính 2007 Xem (5Mb)
  • thuyết minh cho BCTC 2007 Xem (5Mb)