Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 2 năm 2021 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 3 năm 2021 hợp nhất Xem(4MB)

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD Quý 3 năm 2020 Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD Quý 4 năm 2020 Xem(4MB)
Báo cáo tài chính năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 1 năm 2019 Xem(1MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 công ty mẹ Xem(4MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 4 năm 2019 Xem(1MB)
Báo cáo tài chính năm 2019 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD năm 2019 Xem(1MB)

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 công ty mẹ Xem(3.5MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 công ty mẹ Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 Xem(3MB)
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm  2018 Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 công ty mẹ Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 3 2018 Xem(1MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 công ty mẹ Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 4 2018 Xem(1MB)
Báo cáo tài chính năm 2018 hợp nhất Xem(9MB)
Báo cáo tài chính năm 2018 công ty mẹ Xem(10MB)

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 công ty mẹ Xem(3.5MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 công ty mẹ Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tai chính 6 tháng đầu năm 2017 công ty mẹ Xem(19MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 hợp nhất Xem(20MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 hợp nhất Xem(6MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 công ty mẹ Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 công ty mẹ Xem(4MB)
Báo cái tài chính quý 4 năm 2017 hợp nhất Xem(5MB)
Báo cáo tài chính năm 2017 công ty mẹ Xem(5MB)
Báo cáo tài chính năm 2017 hợp nhất Xem(5MB)
Tắt [X]