Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên công bố thông tin báo cáo thường niên 2019 đến các cổ đông:

Báo cáo thường niên 2019 Xem (12Mb)