Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bổ thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2017

Thông tin chi trả cổ tức 2017 Xem(1MB)

Nghị quyết lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức Xem(1MB)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 tiền mặt 19/10/2018 Xem(1MB)
Giấy đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản Xem(1MB)