Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền tham dự DHCD thường niên 2017 Xem
Thư mời tham dự ĐHCD Xem
Phiếu đăng ký Xem
Phiếu ủy quyền Xem
Chương trình ĐHCĐ Xem
Tài liệu họp ĐHCĐ Xem
Báo cáo thường niên 2016 Xem
Biên bản họp và nghị quyêt DHCD 2017 Xem