Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010-Cty CP XMHT1

Ngày 26/06/2010, Công ty Cổ Phần Xi măng Hà Tiên 1 đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 tại Khách sạn White Palace.Đây là đại hội đầu tiên sau khi CT CP XM Hà Tiên 1 và CTCP XM Hà Tiên 2 thực hiện thành công việc sáp nhập.Thông tin chi tiết và cụ thể xin quý cổ đông xem file đính kèm:

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2010-CTy CP XMHT1

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông HT1 phiên họp Thường niên năm 2010

Quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu T5-2010

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty quyết định niêm yết cổ phiếu của xi măng Hà Tiên 1 như sau:
xin vui lòng xem file đính kèm.

Chấp thuận nguyên tắc NY bổ sung cổ phiếu 2010

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu của xi măng Hà Tiên 1 như sau:   xin vui lòng xem file đính kèm.