Báo cáo quản trị 2015

Báo cáo quản trị  năm 2015 của công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị 6 tháng 2015 Xem(2MB)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị 6 tháng 2015 Xem(6MB)

Điều lệ công ty cổ phần xi măng Hà tiên 1 năm 2015

Thông tin về điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Xem

Thông tin về Đại Hội Cổ Đông 2015

1.Thông báo chốt danh sách Đại Hội Cổ Đông năm 2015 Xem
2.Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem (File 1)

Xem (File 2)

3.Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHCĐTN Xem
4.Thư mời ĐHCĐ Xem
5.Phiếu đăng ký Xem
6.Phiếu ủy quyền Xem
7.Chương trình ĐHCĐ Xem
8.Thông báo bầu thành viên Ban Kiểm Soát Xem
9.Đơn đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Xem
10.Đơn để cử thành viên Ban Kiểm Soát Xem
11.Sơ yếu lí lịch ứng viên Hội Đồng Quản Trị Xem
12.Sơ yếu lí lịch ứng viên Ban Kiểm Soát Xem
13.Dự thảo thể lệ bầu cử Xem
14.Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐ Xem
15.Báo cáo HĐQT 2014 Xem
17.Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015 Xem
18.Báo cáo hoạt động BKS 2014 Xem
19.Tờ trình chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014 Xem
20.Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm Toán 2015 Xem
21.Tờ trình thù lao HĐQT và BKS Xem
22.Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Xem
23.Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định , phê duyệt và triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại TNTĐ Xem
24.Đính chính ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên Xem
25.Báo cáo thù lao của thành viên hội đồng quản trị Xem
26.Biên bản ĐHCĐ thường niên 2015 Xem
27.Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 Xem

Báo cáo quản trị năm 2014

Báo cáo quản trị 2014 của công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2014 Xem(6MB)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo quản trị 2014 của công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2014 Xem(2MB)
Danh sách người liên quan (tính đến 30-06-2014) Xem(1MB)


Giấy phép kinh doanh lần thứ 13 công ty CP Xi Măng Hà Tiên 1

Giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 13 công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 .

Giấy phép đăng ký kinh doanh Xem (1.MB)

Thông tin về Đại Hội Cổ Đông 2014

 

1.Chương trình, thư mời ,đăng ký và giấy uỷ quyền Đại Hội Cổ Đông 2014 Xem
2.Thay đổi thông tin hội đồng quản trị và miễn nhiệm của Đại Hội Cổ Đông 2014 Xem
3. Biên bản Đại Hội Cổ Đông 2014 Xem
4. Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông 2014 Xem
5.Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013 Xem
6.Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT năm 2113 Xem
7.Báo cáo BKS hoạt động 2013 và phương hướng 2014 Xem

Xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Gởi đến quý Cổ Đông ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xác nhận đăng ký cuối cùng Xem (1.34MB)

Báo cáo quản trị năm 2013

Báo cáo quản trị 2013 của công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2013 Xem(20MB)
Tắt [X]