Công bố đơn vị kiểm toán

 

 

Xem file đính kèm  để biết thêm chi tiết tại   đây (1Mb)

Công bố thông tin báo cáo thường niên 2012

Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên công bố thông tin báo cáo thường niên 2012 đến các cổ đông:

Báo cáo tài chính 2012 Xem (12Mb)

Sơ đồ tổ chức Xem (1Mb)
Văn bản gởi HoSE Xem (1Mb)

Nghị quyết và biên bản Đại Hội Cổ Đông 2013

Gởi đến quý Cổ Đông Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Cổ Đông 2013 Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hà Tiên

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2013 Xem (1Mb)
Biên Bản Đại Hội Cổ Đông 2013 Xem (1Mb)

Thông tin Đại Hội Cổ Đông 2013

Cập nhật đến các Cổ đông thông tin Đại Hội thường niên Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1

Chốt ngày đăng kí  quyền tham dự họp DHCD Xem (2Mb)
Thư mời Cổ Đông Xem (1Mb)
Phiếu đăng kí Xem (1Mb)
Chương trình Đại Hội Cổ Đông Xem (1Mb)
Phiếu ủy quyền Xem (1Mb)
Tài liệu đại hội Xem (3Mb)
Thông tin bầu bổ sung thành viên Xem (1Mb)
Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban Kiểm Soát Xem (1Mb)
Thể lệ bầu cử Xem (1Mb)
Đơn đề cử/ứng cử Ban Kiểm Soát Xem (1Mb)
Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát Xem(1Mb)

Nghị Quyết và Biên Bản đại hội cổ đông thường niên 2012

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 kính gởi đến Quí Cổ Đông biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2012  . Xin xem File đính kèm

  • Nghị Quyết ĐHCĐ 2012         Xem (2Mb)
  • Biên Bản ĐHCĐ 2012            Xem (2Mb)

Thông tin Đại Hội Cổ Đông 2012

  • Chương trình nghị sự                                                                                                                          Xem (1Mb)
  • Thư mời ĐHCĐ 2012                                                                                                                           Xem (1Mb)
  • Hướng dẫn đường đi ĐHCĐ 2012                                                                                                    Xem (1Mb)
  • Giấy ủy quyền ĐHCĐ                                                                                                                            Xem (1Mb)
  • Mẫu đăng kí tham dừ ĐHCĐ                                                                                                               Xem (1Mb)
  • Thông báo chốt ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp DHCD thường niên Xem (1Mb)
  • Báo cáo kiểm toán năm 2011                                                                                                             Xem (21Mb)

Báo cáo thường niên năm 2011

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 kính gởi đến Quí Cổ Đông báo cáo thường niên năm 2011  . Xin xem File đính kèm

  • Báo cáo thường niên 2011         Xem (2Mb)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011-Cty CP XMHT1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011

(Xin vui lòng xem file đinh kèm)

Thông báo chốt ngày đăng ký ĐHCĐ thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
Thông tin chi tiết và cụ thể xin Quý cổ đông Công Ty vui lòng xem file đính kèm.

Báo cáo thường niên năm 2010

Báo cáo thường niên năm 2010

Xin xem file đính kèm để biết thêm chi tiết.

click vào đây để xem file