Báo cáo quản trị năm 2018

Báo cáo quản trị năm 2018 công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2018. Xem(3MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông tin và nghị quyết về việc chi trả cổ tức 2017

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bổ thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2017

Thông tin chi trả cổ tức 2017 Xem(1MB)

Nghị quyết lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức Xem(1MB)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 tiền mặt 19/10/2018 Xem(1MB)
Giấy đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản Xem(1MB)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 Xem(14MB)

Đính chính nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông tin đính chính Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 

Thông tin đính chính Xem

Điều lệ công ty cổ phần xi măng Hà tiên 1 năm 2018

Thông tin về điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Điều lệ tổ chức hoạt động công ty 2018 Xem
Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2018 Xem

Báo cáo quản trị năm 2017

Báo cáo quản trị năm 2017 của công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2017 Xem(11MB)

Kế hoạch và hướng dẫn trả cổ tức tiền mặt năm 2016

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bổ thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2016

Thông tin chi trả cổ tức 2016 Xem(1MB)

Thông tin chi trả cổ tức 2016

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bổ thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2016

Thông tin chi trả cổ tức 2016 Xem(1MB)

Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin "Dự án BOT xây dựng đường nối Nguyễn Duy Trinh từ khu CN Phú Hữu Quận 9"

Liên quan đến nội dung “Xi măng Hà Tiên bị tố dính nhiều sai phạm tại dự án BOT 461 tỷ đồng”, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (“Công ty”) làm rõ đến các nhà đầu tư, như sau:

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ năm 2015 v/v thanh tra các dự án BT, BOT (06 dự án) về giao thông trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh, trong đó có dự án BOT “Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào khu công nghiệp Phú Hữu, quận 9” do Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (gọi tắt là “Công ty’) làm chủ Đầu tư với tổng mức đầu tư là 461 tỷ đồng.

Công ty khẳng định các nội dung được nêu trong báo cáo nêu trên không làm ảnh hưởng đến chi phí của hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công ty cung cấp thêm một số nội dung nêu trong báo cáo, cụ thể như sau:

  1. Công ty thành lập Ban quản lý dự án để quản lý Dự án BOT theo  Điều 27 Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính Phủ.
  2. Theo qui định của hợp đồng BOT thì  giá trị dòng tiền dự tính thu hồi là tạm tính. Hiện Công ty đã xây dựng lại phương án thu phí hoàn vốn đầu tư dựa trên giá trị đầu tư chính thức, đảm bảo thu hồi vốn. Phương án thu phí này đã được Công ty trình Sở Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chi Minh xem xét và thẩm định. Trong đó, giá trị thuế Giá trị gia tăng (“VAT”) đầu vào đã được loại bỏ phần khỏi giá trị đầu tư khi tính thu hồi vốn.
  3. Khi thực hiện ký hợp đồng BOT, Công ty đang thương thảo và bổ sung thông tin để hoàn tất việc ký kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng tài trợ Dự án nhằm giải ngân thực hiện Dự án BOT.

Trân trọng.

 

Công bố thông tin về dự án BOT Xem

Tắt [X]