Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem(1MB)

Báo cáo quản trị năm 2018

Báo cáo quản trị năm 2018 công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2018. Xem(3MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông tin và nghị quyết về việc chi trả cổ tức 2017

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bổ thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2017

Thông tin chi trả cổ tức 2017 Xem(1MB)

Nghị quyết lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức Xem(1MB)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 tiền mặt 19/10/2018 Xem(1MB)
Giấy đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản Xem(1MB)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 Xem(14MB)

Đính chính nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông tin đính chính Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 

Thông tin đính chính Xem

Điều lệ công ty cổ phần xi măng Hà tiên 1 năm 2018

Thông tin về điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Điều lệ tổ chức hoạt động công ty 2018 Xem
Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2018 Xem

Báo cáo quản trị năm 2017

Báo cáo quản trị năm 2017 của công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2017 Xem(11MB)

Kế hoạch và hướng dẫn trả cổ tức tiền mặt năm 2016

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bổ thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2016

Thông tin chi trả cổ tức 2016 Xem(1MB)