Thông tin đại hội cổ đông năm 2021

 

Thông báo mời họp tham dự Đại hội cổ đông năm 2021 Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Mẫu giấy ủy quyền Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Thông báo đề cử thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Xem Ngày đăng : 11/06/2021
Tờ trình v/v Danh sách ứng cử viên ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 26/06/2021

Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 Xem(1MB)

Thông báo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT

Thông báo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT Xem(1MB)

Công bố thông tin Kế hoạch sản xuât kinh doanh 2021

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin Kế hoạch sản xuât kinh doanh 2021

Công bố thông tin KHSXKD 2021 Xem(1MB)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông báo hoãn họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo hoãn họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo hoãn họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 Xem(1MB)

Thông báo gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2021

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2021

Thông báo gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2021 Xem(1MB)

Báo cáo thường niên 2020

Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên công bố thông tin báo cáo thường niên 2020 đến các cổ đông:

Báo cáo thường niên 2020 Xem (7Mb)

Tắt [X]