Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông báo hoãn họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo hoãn họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo hoãn họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 Xem(1MB)

Thông báo gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2021

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2021

Thông báo gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2021 Xem(1MB)

Báo cáo thường niên 2020

Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên công bố thông tin báo cáo thường niên 2020 đến các cổ đông:

Báo cáo thường niên 2020 Xem (7Mb)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Công bố thông tin Phó Tổng Giám Đốc Công ty

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin Phó Tổng Giám Đốc

Công bố thông tin Phó Tổng Giám Đốc Xem(1MB)

Báo cáo quản trị năm 2020

Báo cáo quản trị năm 2020 công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2020. Xem(3MB)

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo về về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Thông báo về về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt Xem(1MB)