Tuyển dụng Tháng 07, 2008


Thông tin tuyển dụng trong tháng 7 - 2008.

Xem chi tiết file sau:

Thông báo Tuyển dụng 07 - 2008

Tuyển dụng Tháng 03/2008

Chúng tôi đang tìm các ứng viên giỏi cho nhiều vị trí. Các bạn đã sẵn sàng chưa ?

Các ứng viên xem các vị trí tuyển dụng trong tập tin đính kèm