Đính chính nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông tin đính chính Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 

Thông tin đính chính Xem