Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 công ty mẹ Xem(3.5MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 hợp nhất Xem(4MB)