Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 công ty mẹ Xem(3.5MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 công ty mẹ Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tai chính 6 tháng đầu năm 2017 công ty mẹ Xem(19MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 hợp nhất Xem(20MB)

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 Xem
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 Xem
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Xem
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 Xem
Điều chỉnh BCTC 2015 theo kết luận kiểm toán nhà nước Xem
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 Xem
Giải trình KQKD quý 4 năm 2016 Xem
Báo cáo tài chính năm 2016 Xem
2016 Audited Financial Statement View

2015 Audited Financial Statement

 

2015 Audited Financial Statement View

2014 Audited Financial Statement

2014 Audited Financial Statement

2013 Audited Financial Statement

2013 Audited Financial Statement